RADIATOR COOLANT

รุ่น

RADIATOR COOLANT

น้ำยาหม้อน้ำประสิทธิภาพสูง ลดอุณภูมิเครื่องได้อย่างดีเยี่ยม มีค่ามาตรฐานในระดับสูงสุด
และไดร้ับการพัฒนามาเพื่อรถยนต์โดยเฉพาะ

ขนาดผลิตภัณฑ์
1 ลิตร x 12