Refrigeration Oil for HCFC Coolants

DU LÀM LNH CHO CHT LÀM MÁT HCFC

Model

SUNISO GS

1GS, 3GS, 4GS, 5GS

Du làm lnh cho các thiết b làm mát và điu hòa không khí s dng cht làm lnh HCFC / HC và cht làm mát amoniac. Sn phm này là mt phn ca lot GSD tri qua quá trình tinh chế hydro s dng du thô Naphthenic, làm cho nó chng bt và nhit và n định hóa hc.

Khi lượng sn phm

 4 Lít x6, 20 Lít, 200 Lít